OWN

druk zamówienia na podnośnik - pobierz w pdf

OGÓLNE WARUNKI NAJMU    PDF DO POBRANIA (KLIKNIJ)


Art. 1. Użyte w niniejszych ogólnych warunkach najmu wyrażenia oznaczają:

Wynajmujący – P.M. NADGOB Bogdan Włoczewski,

Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna, jak również jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, która bierze przedmiot najmu do używania we własnym imieniu.

Przedmiot najmu (urządzenie) – rzecz oddana w najem.

Art. 2.
§ 1. Najemca gwarantuje, że:

  1. Podane przez niego dane są zgodne z prawdą.

  2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

  3. Nie toczy się przeciw niemu żadne postępowanie, które mogłoby doprowadzić do narażenia P.M. NADGOB na straty,

  4. Jest świadomy faktu, że obsługa podestów ruchomych wózków widłowych i ładowarek teleskopowych wymaga, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odpowiednich uprawnień UDT, a Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie powyższego wymogu przez Najemcę.

§ 2. Najemca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi podestów ruchomych, wózków widłowych i ładowarek teleskopowych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia UDT.

Art. 3. Zmiany umowy.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zgodnej woli stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyłączeniem zmian dotyczących przedłużenia okresu najmu.

Art. 4. Użytkowanie

1. Przekazanie oraz odbiór przedmiotu najmu odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który stanowi integralną część niniejszych ogólnych warunków wynajmu.

2. Ostateczny, techniczny odbiór urządzenia po zakończonym wynajmie odbywa się w oddziale Wynajmującego.

3. Zasady użytkowania urządzeń:

a. Najemca jest zobowiązany do użytkowania urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi oraz przepisami BHP.

b. Zabronione jest wykorzystywanie przedmiotu najmu do prac mogących w znacznym stopniu pogorszyć jego stan techniczny, w szczególności: spawania, piaskowania, betonowania, malowania farbami ogniochronnymi lub podobnymi.

c. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego na piśmie o zamiarze wykorzystania maszyny przy pracach związanych z malowaniem farbami ognioochronnymi lub ogniochronnymi, piaskowaniem, spawaniem, betonowaniem lub wykonywaniem innych czynności w następstwie, których maszyna mogłaby zostać zabrudzona, np. zachlapanie betonem, lub uszkodzona w taki sposób, iż doprowadzenie jej do stanu, w jakim była w chwili wydania jej Najemcy będzie wymagało odtworzenia powłoki lakierniczej maszyny. P.M.NADGOB odpłatnie, jest w stanie zapewnić zabezpieczenie maszyny w odpowiedni sposób. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym Najemca zobowiązany jest, po uzyskaniu pisemnej zgody Wynajmującego i przed rozpoczęciem korzystania z maszyny przy tych pracach, zabezpieczyć ją przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem albo zlecić odpłatne jej zabezpieczenie firmie P.M.NADGOB.

d. W przypadku zabrudzenia bądź uszkodzenia przedmiotu najmu, będącego następstwem niewłaściwego zabezpieczenia maszyny lub niewłaściwego użytkowania, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu kosztów przywrócenia maszyny do stanu, w jakim była w chwili wydania jej Najemcy, na które będą składały się: (a) koszt czyszczenia w wysokości 150,00 zł netto/godzina (b) inne koszty związane z przywróceniem przedmiotu najmu do stanu, w jakim był przed wydaniem go Najemcy. O wysokości kosztów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący poinformuje Najemcę na piśmie.

e. Wykorzystywanie urządzeń powyżej 9 godzin na dobę wymaga pisemnej zgody Wynajmującego oraz pociąga za sobą konieczność ustalenia dodatkowych warunków finansowych najmu.

f. Najemca zobowiązany jest do codziennej kontroli poziomu oleju w silniku, sprawdzania wody w akumulatorach oraz poziomu płynu chłodzącego w chłodnicy.

g. Najemca jest zobowiązany do rozruchu próbnego urządzenia w obecności przedstawiciela Wynajmującego.

4. W przypadku niewłaściwego zabezpieczenia maszyny Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów niezbędnych do przywrócenia jej do stanu z dnia jej wydania. Najemca akceptuje tym samym zakres czynności i kwoty umieszczone w protokole serwisowym sporządzonym po oględzinach maszyny. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej koszty opisane w protokole serwisowym.

Art. 5. Ceny

Wszystkie ceny/kwoty, o których mowa w niniejszych warunkach, są cenami/kwotami netto, do których nalicza się podatek VAT, w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury.

Art. 6. Rozliczenia

1. Faktury wysyłane będą na adres Najemcy. Strony zgodnie przyjmują, iż brak zwrotu faktury w terminie 7 dni od dnia jej odbioru jest uznawane jako zaakceptowanie zawartej w niej treści. Najemca zobowiązany jest do aktualizowania adresu siedziby i adresu do korespondencji.

2. Wynajmujący ma prawo do żądania odpowiedniej przedpłaty przed udostępnieniem urządzenia bądź wpłaty zaliczki na poczet płatności podczas okresu najmu. Brak wpłaty, przedpłaty lub zaliczki może stanowić podstawę do zakazu korzystania z przedmiotu najmu do czasu zapłaty lub żądania przez Wynajmującego zwrotu przedmiotu najmu do czasu zapłaty, na co Najemca wyraża zgodę

3. W przypadku korzystania z przedmiotu najmu sprzecznie z jego przeznaczeniem lub udostępnienia przedmiotu najmu innemu podmiotowi, bez pisemnej zgody Wynajmującego, Najemca zapłaci Wynajmującemu karę umowną w wysokości potrójnej stawki dziennej za każdy dzień korzystania z maszyny w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub udostepnienia przedmiotu najmu innemu podmiotowi.

4. Ewentualne dodatkowe roszczenia finansowe ze strony Wynajmującego, dotyczące ponadnormatywnego zużycia, tudzież zniszczenia urządzenia (dokumentacja fotograficzna) lub jego części składowych, wnoszone będą pisemnie, po dokonaniu ostatecznego odbioru technicznego, o którym mowa w art. 4.

5. Wszelkie płatności, o ile strony nie ustaliły inaczej, Najemca realizuje w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego o nr

35 1020 5011 0000 9002 0013 6341 prowadzony przez PKO BP lub gotówką w jego kasie lub inny rachunek wskazany przez Wynajmującego w odpowiednim dokumencie.

6. Najemca zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez Wynajmującego z tytułu podjęcia czynności windykacyjnych w celu wyegzekwowania należności przysługujących Wynajmującemu z tytułu oddania przedmiotu najmu do korzystania, w wysokości minimum 6 % należności głównej, na co Najemca wyraża zgodę Dokonane płatności zostają zaliczone przez Wynajmującego w pierwszej kolejności na należności najstarsze.

Art. 7. Terminy

1. Wynajmujący dokłada wszelkich starań, aby urządzenia objęte umową najmu oddać do dyspozycji Najemcy w przewidzianych terminach.

2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przewidywalnego terminu dostawy, spowodowane zdarzeniami, na które Wynajmujący nie ma i nie miał wpływu. Wynajmujący odpowiada z tytułu poniesionej przez Najemcę szkody tylko wtedy, gdy termin nie został dotrzymany na skutek umyślnego działania jego pracowników.

Art. 8. Usterki

1. Jeżeli Najemca stwierdzi wystąpienie usterki w przedmiocie najmu ograniczające jego przydatność, jest zobowiązany niezwłocznie do końca dnia roboczego powiadomić Wynajmującego o fakcie ich wystąpienia, z jednoczesnym określeniem ich charakteru oraz rozmiaru oraz powstrzymać się z dalszego korzystania z przedmiotu najmu. Najemca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje opóźnienia w przekazywaniu Wynajmującemu przedmiotowej informacji. Powiadomienia można dokonać, według wyboru, za pośrednictwem poczty e-mail nadgob@nadgob.pl lub telefonem kom. nr 501-511-992.

2. W przypadku ustalenia, że wystąpienie usterki nastąpiło z winy Najemcy, wszelkie koszty jej usunięcia ponosi Najemca, na co Najemca wyraża bezwarunkową zgodę. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje roszczenie o obniżenie czynszu za okres przestoju.

3. Oględziny oraz wycena szkody przedmiotu najmu następuje w miejscu wyznaczonym przez Wynajmującego oraz według cenników Wynajmującego, na co Najemca wyraża bezwarunkową zgodę.

Art. 9. Ochrona ubezpieczeniowa i odszkodowawcza

1. Z chwilą wydania przedmiotu najmu, na Najemcę przechodzi ryzyko jego uszkodzenia, przypadkowej utraty lub zniszczenia. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane w trakcie użytkowania przedmiotu najmu.

2. Obowiązek uiszczania czynszu najmu ulega odpowiedniemu przedłużeniu do czasu pokrycia przez Najemcę kosztów naprawy uszkodzonego/zniszczonego przedmiotu najmu, na co Najemca wyraża bezwarunkową zgodę. Najemca jest od dnia uszkodzenia/zniszczenia maszyny zobowiązany jest do uiszczania 100% ustalonego czynszu najmu. Wynajmujący oświadcza, że naprawa uszkodzonego przedmiotu najmu nastąpi tylko na nowych częściach producenta nabytych przez Wynajmującego, a Najemca wyraża na to bezwarunkową zgodę.

Art. 10. Podnajem

1. Podnajmowanie lub też oddawanie do nieodpłatnego używania przedmiotu najmu osobom trzecim, bez udzielenia przez Wynajmującego pisemnej zgody, jest zabronione.

Art. 11. Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie postanawiają, że najem każda ze stron może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji gdy Najemca opóźnia się z zapłatą i, gdy użytkuje przedmiot najmu w sposób sprzeczny z niniejszymi postanowieniami, gdy istnieje obawa zniszczenia, uszkodzenia lub przypadkowej uraty przedmiotu najmu.

2. Wypowiedzenie najmu przez każdą ze stron następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku niedochowania formy pisemnej wypowiedzenia umowa najmu przestaje obowiązywać w dniu odebrania maszyny przez pracownika Wynajmującego.

3. Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo i miejscowo właściwy w Toruniu.

4. Strony zgodnie oświadczają, że faktura VAT może zostać wystawiona bez podpisów stron. Powyższe uprawnienie przysługuje jedynie stałym kontrahentom Wynajmującego.

5. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWN okaże się nieważne lub bezskuteczne w całości lub części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Strony zaś zobowiązują się na wniosek którejkolwiek z nich do zastąpienia nieważnych lub bezskutecznych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

6. Powyższe postanowienia dotyczące procedury naprawy szkody w związku z uszkodzeniem, zniszczeniem lub uczynieniem niezdatnym do użytku przedmiotu najmu oraz obowiązku uiszczania czynszu najmu po zdarzeniu powodującym ww. szkodę nie dotyczy Konsumentów.

Copyright © Nadgob 2015-2023

IT.PStudio / strony responsywne /

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej nadgob.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.